Encyclopaedia of the Hellenic World, Black Sea FOUNDATION OF THE HELLENIC WORLD
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα AΑναζήτηση με το γράμμα BΑναζήτηση με το γράμμα CΑναζήτηση με το γράμμα DΑναζήτηση με το γράμμα EΑναζήτηση με το γράμμα FΑναζήτηση με το γράμμα GΑναζήτηση με το γράμμα HΑναζήτηση με το γράμμα IΑναζήτηση με το γράμμα JΑναζήτηση με το γράμμα KΑναζήτηση με το γράμμα LΑναζήτηση με το γράμμα MΑναζήτηση με το γράμμα NΑναζήτηση με το γράμμα OΑναζήτηση με το γράμμα PΑναζήτηση με το γράμμα QΑναζήτηση με το γράμμα RΑναζήτηση με το γράμμα SΑναζήτηση με το γράμμα TΑναζήτηση με το γράμμα UΑναζήτηση με το γράμμα VΑναζήτηση με το γράμμα WΑναζήτηση με το γράμμα XΑναζήτηση με το γράμμα YΑναζήτηση με το γράμμα Z

Les missions byzantines dans la région de la mer Noire du Nord

Author(s) : Khrushkova Liudmila (10/24/2008)

For citation: Khrushkova Liudmila, "Les missions byzantines dans la région de la mer Noire du Nord", 2008,
Encyclopaedia of the Hellenic World, Black Sea
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10695>

Les missions byzantines dans la région de la mer Noire du Nord (1/4/2012 v.1) Ιεραποστολική δράση των Βυζαντινών στα βόρεια παράλια του Ευξείνου Πόντου (1/13/2012 v.1) Byzantine missionary activity in the north littoral Black sea area (1/13/2012 v.1) 

BIBLIOGRAPHY

 

Darrouzès J., Notitiae Episcopatuum Ecclesiae Constantinopolitanae, Paris 1981

Zuckerman C., "The Early-Byzantine Strongholds in Eastern Pontus", Travaux et Mémoires, 11, 1991, 527-553

The Prosopography of the Later Roman Empire 3:1, Cambridge 1992

Vasiliev A.A., The Goths in the Crimea, Cambridge Mass. 1936

Dvornik F., The idea of Apostolicity in Byzantium and the Legend of the Apostle Andrew, Cambridge Mass. 1958, Dumbarton Oaks Studies IV

Obolensky D., The Byzantine Commonwealth. Eastern Europe, 500-1453, London 1971

Zuckerman C., "Byzantium’s Pontic Policy in the Notitiae Episcopatuum", Zuckerman, C. (ed.), La Crimée entre Byzance et le Khaganat khazar, Paris 2006, 202-218

Πατούρα Σ., "Το Βυζάντιο και ο εκχριστιανισμός των λαών του Καυκάσου και της Κριμαίας (6ος αι.)", Σύμμεικτα, 8, 1989, 405-434

Khroushkova L.G., Les Monuments chrétiens de la côte orientale de la Mer Noire. Abkhazie, Paris 2006

Khrushkova L., "The Spread of Christianity in the Eastern Black Sea Littoral (Written and Archaeological Sources)", Ancient West and East, 6, 2007, 177-219

Хрушкова Л. Г., Раннехристианские памятники Восточного Причерноморья, IV-VII века, Москва 2002

Auzépy M.-F., "Gothie et Crimée de 750 à 830 dans les sources ecclésiastiques et monastiques grecques", Айбабин А.И. (ed.), Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии [Materials in Archaeology. History and Ethnography of Tauria] VII, Симферополь 2000, 324-331

Иванов С. A., Византийское миссионерство, Можно ли сделать из «варвара» христианина?, Москва 2003

Prieur J., Acta Andreae, Corpus Christianorum, Series Apocryphorum 6, Turnhout 1989

Vinogradov A., "Die zweite Rezension der Actorum Andreae et Matthiae apud anthropophagos [BHG 110B]", Христианский Восток, 3 (IX), 2002, 11-105

Виноградов Ю.А, "Апостол Андрей и Черное Море: проблемы источниковедения", Подосинов А. В. (ed.), Древнейшие государства Восточной Европы, 1996-1997, Москва 1999, 348-367

Khrushkova L., "Krim", Reallexikon für Antike und Christentum XXII, Stuttgart 2007, 95-97

Малахов С. Н., "Христианизация Алании в 912-922 гг. (по письмам Николая Мистика)", Мир православия, 3, 2000, 28-36

Diatroptov P. D., "The spread of Christianity in the Bosporus in the 3rd-6th centuries", Ancient Civilizations from Scythia to Siberia, 5:3, 1999, 215-244

Майко В. В., Средневековое городище на плато Тепсень в Юго-Восточном Крыму, Киев 2004

Беляев С. А., "Христианская топография Херсонеса, постановка вопроса, история изучения и современное положение", Церковные древности, Сборник докладов секции, VII международные Рождественские образовательные чтения, 28-29 янв. 1999 г., Москва 1999, 3-49

Повесть временных лет, Лихачева Д. С. (ред., перев. и коммент.), Издание 2, Санкт-Петербург 1996

Νικόλαος Α', Πατριάρχης, Επιστολαί Νικολάου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Jenkins R. J. H. - Westerink L. G. (eds – trans.), Nicolas I Patriarch of Constantinople, Letters, Corpus Fontium Historiae Byzantinae 6, Dumbarton Oaks Texts 2, Washington D.C. 1973

Van Esbroeck M., "Les Actes d’André d’après la tradition attribuée à Ephrem", Христианский Восток, 3 (IX), 2002, 106-151

Греческие предания о св. апостоле Андрее. Том 1: Жития, Виноградов А. Ю (подг. изд.), Библиотека «Христианского Востока» 3, Санкт-Петербург 2005

Von Harnack A., Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten I-II, Leipzig 1924 (repr. 1965)

Беляев С. А., "Крещальня в Корсуни", Наше Наследие, 4, 1988, 28-33

Зубарь ВМ., Сорочан C. Б., Марченко Л. В., Жизнь и гибель Херсонеса, Харьков 2001

Vita cum Translatione S. Clementis, П. Лавров, Жития херсонских святых в Греко-славянской письменности, Памятники христианского Херсонеса 2, Москва 1911, 142-147

van den Ven P., "La Vie grecque de St Jean le Psichaïte, confesseur sous le règne de Léon l’Arménien (813-820)", Le Muséon, 3, Nouv. Sér., 1902, 97-125

Уханова Е. В., "Обретение мощей в византийской церкви (по материалам Слова Константина Философа на обретение мощей св. Климента Римского)", А. М. Лидов (ред.), Восточнохристианские реликвии, Москва 2003, 132-150

Сорочан C. Б., Византийский Херсон (вторая половина VI- первая половина X вв.) Очерки истории и культуры. Тom 1-2., Харьков 2005

Auzépy M.-F., L’hagiographie et l’iconoclasme byzantin, le cas de la Vie d’Étienne le Jeune, Aldershot 1999, Birmingham Byzantine and Ottoman Monograph 5

Шестаков С. П., Очерки по истории Херсонеса в IV-X вв. по Р. Х., Москва 1908, Памятники христианского Херсонеса 3

Auzépy M.-F., Στέφανος Διάκονος, Βίος Στεφάνου του Νέου, Auzépy M.-F. (éd.), La Vie d’Étienne le Jeune par Étienne le Diacre, 1997 Aldershot

Хрушкова Л. Г., "Современная раннехристианская и византийская археология в Крыму: проблемы и дискуссии", Симонов В. В. (ред.), Раннее христианство в Северном Причерноморье, Москва 2008, 1215-1220

Завадская Е. А., "Христианизация ранневизантийского Херсонеса (IV-VI вв.)", Айбабин А.И. (ред.), Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии X, Симферополь 2003, 405-406

Цукерман К., "Епископы и гарнизон Херсона в IV в.", Айбабин А.И. (ред.), Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии IV, Симферополь 1994-1995, 545-561

Зубарь ВМ., Хворостяный А. И., От язычества к христианству, Начальный этап проникновения и утверждения христианства на юге Украины (вторая половина III– первая половина VI в.), Киев 2000

Латышев В. В., Кекелидзе К., "Житие святых епископов Херсонских в грузинской минее", Известия императорской археологической комиссии, 49, 1913, 75-88

Латышев В. В., "Жития св. епископов херсонских, Исследования и тексты", Записки императорской Академии наук по историко-филологическому отделению, т. VIII, №3, 1906, 38-76

Πατούρα Σ., "Η διάδοση του Χριστιανισμού στα πλαίσια της εξωτερικής πολιτικής τού βυζαντινού κράτους (4ος-5ος αι.)", Σύμμεικτα, 7, 1987, 215-236

 
 
 
 
 
 
 
 

Entry's identity

 
press image to open photo library
 

>>>