Encyclopaedia of the Hellenic World, Black Sea FOUNDATION OF THE HELLENIC WORLD
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα AΑναζήτηση με το γράμμα BΑναζήτηση με το γράμμα CΑναζήτηση με το γράμμα DΑναζήτηση με το γράμμα EΑναζήτηση με το γράμμα FΑναζήτηση με το γράμμα GΑναζήτηση με το γράμμα HΑναζήτηση με το γράμμα IΑναζήτηση με το γράμμα JΑναζήτηση με το γράμμα KΑναζήτηση με το γράμμα LΑναζήτηση με το γράμμα MΑναζήτηση με το γράμμα NΑναζήτηση με το γράμμα OΑναζήτηση με το γράμμα PΑναζήτηση με το γράμμα QΑναζήτηση με το γράμμα RΑναζήτηση με το γράμμα SΑναζήτηση με το γράμμα TΑναζήτηση με το γράμμα UΑναζήτηση με το γράμμα VΑναζήτηση με το γράμμα WΑναζήτηση με το γράμμα XΑναζήτηση με το γράμμα YΑναζήτηση με το γράμμα Z

Amazon company

Author(s) : Selekou Olympia (12/19/2007)
Translation : Rovithi Chara

For citation: Selekou Olympia, "Amazon company",
Encyclopaedia of the Hellenic World, Black Sea
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11891>

Λόχος Αμαζόνων (1/28/2009 v.1) Amazon company (2/24/2009 v.1) 

BIBLIOGRAPHY

 

Κοντογιάννης Π., Οι Έλληνες κατά τον πρώτον επί Αικατερίνης Β΄ ρωσσοτουρκικόν πόλεμον (1768-1774), Αθήναι 1903

Mosxouri J.B., Greki v istorii Sevastopolja, Sevastopol 2005

Pantshenko Α.Μ., «Potemkinskie derevn» i kak koultournii mif, Moskva 2006

Brikner A.G., Istorija Jekaterini vtoroi, Sankt Petersburg 1885

Σελέκου Ο., "Ελληνικές παροικίες και κοινότητες στην Κριμαία (18ος-19ος αιώνας). Τυπολογία και εννοιολογικές αποσαφηνίσεις", Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 104-105 Α΄-Β΄, 2001, 249-267

Dousi G., "Zapiska ob amazonskoe rote", Moskvitjanin, 1, 1844

Eshipov G., "Amazonskaja rota pri Ekaterina II", Istoritsheski vestnik, 23:2, 1886, 72-75

Arkas Ζ.Α., "Otrivki iz zapishok sevastopolskavo starozila -1828", Morskoi Sbornik, 8:1, 1852

Kibovski A., "Amazonskaja rota. 1787", Tcheingaouz, 6:1, 1997

 
 
 
 
 
 
 
 

Entry's identity

 
press image to open photo library
 

>>>