Encyclopaedia of the Hellenic World, Black Sea FOUNDATION OF THE HELLENIC WORLD
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα AΑναζήτηση με το γράμμα BΑναζήτηση με το γράμμα CΑναζήτηση με το γράμμα DΑναζήτηση με το γράμμα EΑναζήτηση με το γράμμα FΑναζήτηση με το γράμμα GΑναζήτηση με το γράμμα HΑναζήτηση με το γράμμα IΑναζήτηση με το γράμμα JΑναζήτηση με το γράμμα KΑναζήτηση με το γράμμα LΑναζήτηση με το γράμμα MΑναζήτηση με το γράμμα NΑναζήτηση με το γράμμα OΑναζήτηση με το γράμμα PΑναζήτηση με το γράμμα QΑναζήτηση με το γράμμα RΑναζήτηση με το γράμμα SΑναζήτηση με το γράμμα TΑναζήτηση με το γράμμα UΑναζήτηση με το γράμμα VΑναζήτηση με το γράμμα WΑναζήτηση με το γράμμα XΑναζήτηση με το γράμμα YΑναζήτηση με το γράμμα Z

Byzantine Painting from the west coast of the Black Sea

Author(s) : Gerov Georgi , (proofread.) Lees Christopher (8/20/2008)

For citation: Gerov Georgi, (proofread.) Lees Christopher, "Byzantine Painting from the west coast of the Black Sea", 2008,
Encyclopaedia of the Hellenic World, Black Sea
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10651>

Byzantine Painting from the west coast of the Black Sea (7/22/2011 v.1) Βυζαντινή ζωγραφική στα δυτικά παράλια του Εύξεινου Πόντου - has not been published yet 

BIBLIOGRAPHY

 

Гюзелев В., Кузев А., Български средновековни градове и крепости, Том I. Градове и крепости по Дунава и Черно море, Варна 1981

Атанасов Г., Чешмеджиев Д., "Средновековният скален манастир до Варна (Аладжа манастир)", Известия на Народния музей във Варна, 26, 1990, 110-134

Василиев А., "Църкви от по-ново време в Несебър и Созопол", Известия на Народния музей в Бургас, 1, 1950, 33-65

Василиев А., "За българската живопис през ХVІІІ век", Паисий Хилендарски и неговата епоха (1762-1962), София 1962, 465-557

Василиев А., "Изследвания в църквата Св. Стефан в Несебър", Музеи и паметници на културата, 4, 1967, 20-24

Мутафов B., Гергова Ив., "Стенописите от църквата “Св. Георги Мали” в Несебър", Проблеми на изкуството, 15, 2004, 43–55

Геров Г., "Класицизиращото направление в балканското изкуство от ХVІ век. Стенописите от Новата митрополия в Несебър", Проблеми на изкуството, 2, 1991, 21-29

Геров Г., "'О тебе радуется' в балканската живопис от ХV - ХVІІІ век", Древнерусское искусство. Балканы. Русь., Санкт-Петербург 1995, 315-324

Геров Г., "Един “locus sanctus” – “Апокалипсисът на св. Йоан Богослов” от Новата митрополия в Несебър", Проблеми на изкуството, извънреден брой, 1998, 17-24

Геров Г., "Западни влияния в паметниците на монументалната живопис от ХV-ХVІІ век по българските земи", Средновековна християнска Европа: Изток и Запад, София 2002, 638–657

Грабар А., "Материалы по средневековвому искусству в Болгарии", Годишник на Народния археологически музей, 2, 97-164

Grabar A., La peinture religieuse en Bulgarie, Paris 1928

Димитров Г., Аладжа манастир, Варна 1968

Kamperidis I., The Greek Monasteries of Sozopolis 14th-17th centuries, Thessaloniki 1993

Мавродинова Л., Стенната живопис в България до края на ХІV век, София 1995

Остров Болшевик (албум), София 1982

Попова Д., "Към въпроса за художествено ателие или школа в Несебър от края на ХVІ и началото на ХVІІ в.", Изкуство, 2, 1985, 34-41

Тончева Г., Аладжа манастир, София 1955

Шкорпил К., Шкорпил Х., "Североизточна България в политическо и археологическо отношение", Сборник за народни умотворения, наука и книжнина, 7, 1892, 79-83

Mavrodinova L., "Trois monuments de la peinture postbyzantine en Bulgarie", ΔΧΑΕ, περ. Δ’, τ. ΚΒ’, 2001, 209-214

 
 
 
 
 
 
 
 

Entry's identity

 
press image to open photo library
 

>>>