Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Εύξεινος Πόντος ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ

Τα Τοπωνύμια περιλαμβάνουν δύο βασικές  οντότητες που εντοπίζονται στο γεωγραφικό χώρο: οικισμούς και ευρύτερες γεωγραφικές / πολιτισμικές / διοικητικές ενότητες και περιοχές, στις οποίες κατά καιρούς υπήχθησαν οι παραπάνω οικισμοί.

Ειδικά για την περιοχή του Ευξείνου Πόντου, εμφανίζονται ως διακριτή κατηγορία για την περίοδο της αρχαιότητας οι τύμβοι. Οι εκκλησιαστικές ενότητες που εμφανίζονται ως διακριτή κατηγορία για τη νεότερη περίοδο  περιλαμβάνουν τις ελληνορθόδοξες μητροπόλεις της περιοχής.

Στους οικισμούς περιλαμβάνονται όλες οι οικιστικές μονάδες, για τις οποίες υπάρχουν μαρτυρίες έστω και υποτυπώδους ελληνικής παρουσίας στη διαχρονία. Τα λήμματα περιλαμβάνουν:

  • Παρουσίαση της διαχρονικής εξέλιξης της ονομασίας του κάθε οικισμού στην ελληνική και άλλες καθιερωμένες γλώσσες (περιλαμβάνονται ετυμολογικά στοιχεία και διαχρονικές ταυτίσεις).
  • Κατά το δυνατόν ακριβή γεωγραφικό και διοικητικό εντοπισμό.
  • Παρουσίαση της φυσιογνωμίας του κάθε οικισμού από την άποψη της Aνθρωπογεωγραφίας και της Γενικής Iστορίας και με έμφαση στην Oικονομία, την Eκπαίδευση και τον Πολιτισμό. Παράλληλα προβάλλονται πτυχές του κοσμικού και θρησκευτικού βίου, της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής και αναφέρονται στοιχεία του δομημένου περιβάλλοντος, όπως οικοδομήματα και μνημεία.

Στις περιοχές και ενότητες περιλαμβάνονται τα πολιτικά και εκκλησιαστικά διοικητικά σχήματα που εμφανίστηκαν, στη διαχρονία, στο μέγιστο τμήμα του εξεταζόμενου χώρου, και παρουσίασαν σχετική διάρκεια ζωής. Επίσης περιλαμβάνονται ευρύτερες ενότητες γεωγραφικού / πολιτισμικού χαρακτήρα, οι οποίες ενδεχομένως σε κάποια φάση της ιστορικής τους πορείας αποτέλεσαν διακριτά διοικητικά σχήματα, όπως π.χ. η Κριμαία. Τα συγκεκριμένα λήμματα περιλαμβάνουν:

  • Παρουσίαση της εξέλιξης της ονομασίας τους (συμπεριλαμβάνονται ετυμολογικά στοιχεία και ταυτίσεις).
  • Γεωγραφική τοποθέτηση και δήλωση της θέσης τους στην ιεραρχία του πολιτικού και εκκλησιαστικού διοικητικού συστήματος.
  • Γεωφυσική περιγραφή κάθε διοικητικής ενότητας με γεωγραφικά και δημογραφικά στοιχεία καθώς και πληροφορίες για το φυσικό πλούτο και τις σημαντικότερες πτυχές του οικονομικού βίου.