Encyclopaedia of the Hellenic World, Black Sea FOUNDATION OF THE HELLENIC WORLD
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα AΑναζήτηση με το γράμμα BΑναζήτηση με το γράμμα CΑναζήτηση με το γράμμα DΑναζήτηση με το γράμμα EΑναζήτηση με το γράμμα FΑναζήτηση με το γράμμα GΑναζήτηση με το γράμμα HΑναζήτηση με το γράμμα IΑναζήτηση με το γράμμα JΑναζήτηση με το γράμμα KΑναζήτηση με το γράμμα LΑναζήτηση με το γράμμα MΑναζήτηση με το γράμμα NΑναζήτηση με το γράμμα OΑναζήτηση με το γράμμα PΑναζήτηση με το γράμμα QΑναζήτηση με το γράμμα RΑναζήτηση με το γράμμα SΑναζήτηση με το γράμμα TΑναζήτηση με το γράμμα UΑναζήτηση με το γράμμα VΑναζήτηση με το γράμμα WΑναζήτηση με το γράμμα XΑναζήτηση με το γράμμα YΑναζήτηση με το γράμμα Z

Byzantine pottery in the Black Sea region

Author(s) : Manolova-Voykova Mariya (10/30/2007)

For citation: Manolova-Voykova Mariya , "Byzantine pottery in the Black Sea region", 2007,
Encyclopaedia of the Hellenic World, Black Sea
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10649>

Byzantine pottery in the Black Sea region (6/25/2007 v.1) Βυζαντινή κεραμική στον Εύξεινο Πόντο (12/5/2011 v.1) 

BIBLIOGRAPHY

 

François V., Spieser J.M., "Η κεραμική και το γυαλί στο Βυζάντιο", Λαΐου, Α. (επιμ.), Οικονομική Ιστορία του Βυζαντίου, τόμ. Β΄, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2006, 315-341

Bakirtzis Ch., "Byzantine amphorae", Déroche, V. – Spieser, J.M. (eds), Recherches sur la céramique byzantine, Paris 1989, Bulletin de Correspondance Hellénique Supplément XVIII, 73-77

Baraschi S., Damian O., "Considerations sur la ceramique emaillée de Nufaru", Dacia, XXXVII, 1993, 237-277

Barnéa I., "Descoperiri archeologice din epoca feudală la Mangalia", Materiale şi cercetari arheologice, VI , 1959, 501-512

Barnéa I., "Ceramica di import", Gh. Stefan et. al. (eds), Dinogetia I, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti 1967, Biblioteca di arhaeologie 13, 229-276

Barnéa I., "La Céramique Byzantine de Dobroudja", Déroche V. – Spieser J.-M. (eds), Recherches sur la céramique byzantine, Paris 1989, Bulletin de Correspondance Hellénique Supplément XVIII, 131-142

Böttger B., "Die Importkeramik aus dem spätantiken Donaulimeskastell Jatrus im Nordbulgarien (Zu Aspekten ihrer wirtschafthistorischen Interpretation)", Pippidi D.M. (ed.), Actes du IXe congrès international d`etudes sur les frontiers romaines (Mamaia, 6-13 Sept. 1972), Editura Academiei, Bucureşti, Wien 1974, 131-136

Cimbuleva J., "Vases à glaçure en argile blanche de Nessèbre (IXe-XIIe siècles)", Venedicov I. (ed.), Nessèbre II, Sofia 1980, 202-253

Floresku G., Floresku R., "Săpătuirile archeologice de la Capidava", Materiale şi cercetari arheologice, VI , 1959, 620-630

François V., "Les ateliers de céramique Byzantine de Niceé/Iznik et leur production, Xe-début Xie siècle", Bulletin de Correspondance Hellénique, 121/I, 1997, 423-458

François V., "Elaborate incised ware: un témoin du royonnament de la culture byzantine à l` époque paléologue", Бочаров, С. – Мыц, В. (еds) , Поливная керамика Средизамноморья и Причерноморья Х-ХVІІІ вв., Киев 2005, 195-208

Günsenin N., "Recherches sur les amphores byzantines dans les musées turcs", V. Déroche – J.-M. Spieser (ed.), Recherches sur la céramique byzantine, Paris 1989, Bulletin de Correspondance Hellénique Supplément XVIII, 267-276

Günsenin N., Les amphores byzantines (Xe-XIIIe siècles). Typologie, production, circulation d'après les collections turques, Paris 1980

Harisson R. M., Hayes J.W., Excavations at Saraçhane in Istanbul. 2: The pottery, Princeton, Washington, D.C. 1992, Dumbarton Oaks Research Library and Collection

Megaw A.H.S., Jones R. H., "Spectrographic Analyses of Byzantine and Allied Pottery", Hunger, H. - Höradner, W. (eds), XVI Internationaler Byzantinistenkongress. Akten II/3 (Wien, 4-9 Oct. 1981), Wien 1982, 557-585

Radulescu A., "Amfore romane şi romano-bizantine din Scithia Minor", Pontica, 9, 1976, 99-114

Sanders G. R., "New Relative and Absolute Chronologies for 9th to 13th Century Glazed Wares at Corinth: Мethodology and Social Conclusions", Belke, K. – Hild, F. – Koder, J. – Soustal, P. (eds), Byzanz als Raum. Zu Methoden und Inhalten der historischen Geographie des östlichen Mittelmeerraumes, Wien 2000, 153-173

Scorpan C., "Origini şi linii evolutive Ceramica Romano-Byzantină (sec. IV-VII) din spaţiul Mediteranean şi Pontic", Pontica, 9, 1976, 155-185

Barnéa I., Stefanescu S., "Bizantini, romani si bulgari la Dunarea de Jos", Din istoria Dobrogei, Editura Academiei Republicii Populare Române, Bucureşti 1971, Bibliotheca historica Romaniae ΙΙΙ

Slătineanu Β., "Contribuţiuni la ceramica bizantină de la Turnu Severin, Cetatea. Albă şi Enisala", Revista Fundatillor Regale, IV, 1937, 321-340

Айбабин А. И., Хазарский слой в Керчи, Москва 2000, Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии VІІ

Антонова И., "Средневековые амфоры Херсонеса", Античная древность и средние века, 7, 1971, 81-101

Белинский И. В., Масловский А. Н., "Импортная поливная керамика Азака (ХІVв.)", Бочаров, С. – Мыц, В. (еds), Поливная керамика Средизамноморья и Причерноморья Х- ХVІІІ вв., Киев 2005, 160-177

Бочаров С. Г., "Группа византийских поливных чаш второй половины ХІV в.", Бочаров, С. – Мыц, В. (еds), Поливная керамика Средизамноморья и Причерноморья Х-ХVІІІ вв., Киев 2005, 306-323

Герцен А. Г., Науменко В. Е., "Керамика ІХ-ХІ вв. из жилого комплекса на мысе Тешкли-бурун", Античная древность и средние века, 32, 2001

Кузев А., "Средновековна сграфито керамика с монограми от Варна", Известия на народния музей Варна, Х , 1974, 155-168

Кузманов Г., Ранновизантийска керамика от Тракия и Дакия (ІV – началото на VІІ в.), София 1985, Разкопки и проучвания ХІІІ

Макарова Т., Поливная посуда. Из истории керамического импорта и производства древней Руси, Москва 1967, Археология СССР. Свод археологических источников Е1-38

Манолова М. Г., "Към въпроса за разпространението на белоглинената византийска трапезна керамика в българските земи от края на VІІІ до края на ХІІ в.", Археология, XLI, 2000, 1-15

Манолова - Войкова М., "Ранна сграфито керамика от Варна", Известия на народния музей Варна, 34-35(49-50) , 1998-1999 (2003), 208-225

Манолова - Войкова М., Костова К., "Средновековна керамика от Ахтопол", Известия на музеите от Югоизточна България, ХХІ , 2005, 101-113

Манолова - Войкова М., "Средновековна керамика от крепостта при с. Дебелт", Момчилов, Д. (ed.), Хемимонт и Тракия VІІ- ХІV в. T. 1, Варна 2007, 164-176

Мыц В. Л., "Историко-культурный контекст некоторых букв монограмм и надписей на поливной керамике Крыма ХІV-ХV вв.", Бочаров, С. – Мыц, В. (еds), Поливная керамика Средизамноморья и Причерноморья Х-ХVІІІ вв, Киев 2005, 288-305

Романчук А. И., Амфоры из комплексов византийского Херсона, Екатеринбург 1995

Романчук А. И., Глазурованная посуда поздневизантийского Херсона. Портовый район, Екатеринбург 2003

Рыбаков Б. А., Николаева Т. В., "Раскопки в Белгороде Киевском", Археологические открытия, 1970, 285-287

Седикова Л. В., "К вопросу о времени появления византийской поливной посуды в Херсонесе", Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии, VІ, 1997, 646-650

Седов В. В., Седова М. В., "Древний Суздаль. Археологическое исследование", Седов Вестник АН СССР, 1, 1983, 130-138

Смокотина А. В., "Византойская поливная керамика VІІ – первой половины ІХ вв. из раскопок Мангупа", Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии, Х, 2003, 173-181

Чангова Й., "Средновековни амфори в България", Известия на археологическия институт, ХХІІ , 1959, 243-261

Якобсон А. Л., Средновековый Херсонес XII-XIV вв., Москва-Ленинград 1950, Материалы и исследования по археологии СССР 17

Якобсон А. Л., Раннесредневековый Херсонес, Москва-Ленинград 1959, Материалы и исследования по археологии СССР 63

Якобсон А. Л., Керамика и керамическое производство средновековой Таврике, Ленинград 1979

 
 
 
 
 
 
 
 

Entry's identity

 
press image to open photo library
 

>>>