Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Εύξεινος Πόντος ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Ιεραποστολική δράση των Βυζαντινών στα βόρεια παράλια του Ευξείνου Πόντου

Συγγραφή : Khrushkova Liudmila (24/10/2008)
Μετάφραση : Πέτρακα Ελένη , Μπάνεβ Γκέντσο

Για παραπομπή: Khrushkova Liudmila, «Ιεραποστολική δράση των Βυζαντινών στα βόρεια παράλια του Ευξείνου Πόντου»,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Εύξεινος Πόντος
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=12559>

Les missions byzantines dans la région de la mer Noire du Nord (4/1/2012 v.1) Ιεραποστολική δράση των Βυζαντινών στα βόρεια παράλια του Ευξείνου Πόντου (13/1/2012 v.1) Byzantine missionary activity in the north littoral Black sea area (13/1/2012 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σχετικά με την ιεραποστολική δραστηριότητα στα βόρεια παράλια του Εύξεινου Πόντου υπάρχουν θρύλοι που ανάγουν τις απαρχές της ήδη στους Αποστολικούς χρόνους, ενώ ορισμένες αγιογραφικές πηγές αναφέρονται στην εποχή του Διοκλητιανού και του Κωνσταντίνου Α΄. Τον 6ο αιώνα οι ιεραποστολές συνδέονταν με την πολιτική της αυτοκρατορίας, ενώ την περίοδο της Εικονομαχίας το ιεραποστολικό έργο αναλάμβαναν εξόριστοι εικονολάτρες. Στα βουλγαρικά εδάφη ο χριστιανισμός διαδόθηκε ήδη στους Πρωτοβυζαντινούς χρόνους. Κατά την Παλαιολόγεια περίοδο προσχώρησε στο χριστιανισμό μερίδα των Ταρτάρων της Κριμαίας.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Βόρεια παράλια Εύξεινου Πόντου

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>